Premju Gieh in-Nadur 2013

Premju Gieh in-Nadur 2013 has been awarded to Ms Salvina Buttigieg.

 

Salvina Buttigieg twieldet in-Nadur fis-16 ta' Mejju 1939 u giet mgħammda
dak inhar stess. L-ewwel skola li attendiet kienet dik tas-sorijiet Frangiskani u
wara l-iskola El
ementari tan-Nadur, ta' 8 snin marret fil-kullegg ta' Santa
Monica
, Maltabhala internafejn kompliet l-istudji taghha sa ma għamlet 1-
eżamijiet ta
s-Senior Oxford Certificate. Matul dawn is-snin, tgħallmet uko1l
iddoqq il-pjanu li wara kien t
a' ghajnuna kbira fil-karriera taghha. FI-1956
d
aħlet Emergency Teacher u fl-I 957-1959 għamlet kors fit- Teacher's Mater
Admirabili
s Training College. Giet appuntata għalliema f'Settembru tal-1959.
Ghal 43 sena baqghet f
'dan ix-xogħol, 36 sena fl-iskola tan-Nadur bl-aħħar 3
snin u nofs Assistant Kap u 6 xhur Acting Head.

Matul is-sentejn fil-Kullegg tal-Ghalliema, dahlet fil-Movirnent taz-Zghazagh
Haddiema Nsara. Ftit tas-snin wara sabet erba
' tfajliet ohra minn Nadur u
bdew jattendu fis-sezzjoni ta
' Victoria sakemm , bil-ghajnuna tal-Arcipriet
Mons. Mikiel Portelli
, instab lokal fejn bdew isiru l-laqghat u hekk beda 1-
Moviment Sezzjoni Tfajliet Nadur b
'Salvina bhala Presidenta. Matul iz-zmien
bdew isiru hafna attivitajiet flimkien mas-sezzjoni Guvintur
, fosthom in-Nadur
Song Festival
. Hawnhekk Salvina barra milli kienet fil-Kurnitat organizzattiv
kienet tghallem il-kanzunetti lil hafna mill-kompetituri fuq il-pjanu fid-dar
ta
ghha. Kienet giet maghzula biex tirraprezenta l-Moviment fil-Kummissjoni
ghall-Appostolat tal-Lajci
,fejn kull xahar kienet issir laqgha bir-raprezentanti
tal-Ghaqdiet Religjuzi kollha tGhawdex fis Seminarju mmexxija mill-Isqof
.

FI-1970, membru tal-Kumitat Banda Mnarja Nadur avvicina lis-sinjorina
Salvina Buttigieg biex tifforma parti mill-Entertainment Committee li kien ser
jitwaqqaf fi hdan din l-ghaqda muzikali. Giet maghzula bhala segretarja u għal
hafna snin ghallmet numru sabih ta' tfal li riedu jiehdu sehem fis-Song Festival
li kien jigi organizzat kull sena fis-sala tal-kazin tal-Banda, kif ukoll diversi
drabi, akkumpanjat fuq il-pjanu diversi atturi waqt il-hafna serati teatrali Ii
kienu jsiru minn zmien ghall-iehor. Kellha mpenn kbir fl-organizzazzjoni ta'
dawn l-attivitajiet u ohrajn bhal korsijiet ta
' tisjir. Waqqfet ukoll il-Kor tal-
Banda
, il-Chorus Naduriensis, li kien jiehu sehem kemm fil-kazin kif uko11
f
'diversi serati fil-belt Victoria. FI-1978 gie ffurmat il-Kumitat tan-Nisa fi hdan
is-socjeta Banda Mnarja u hawn Salvina giet maghzula bhala Presidenta. Fost
il-hafna attivitajiet li kienu jsiru minn dan il-Kumitat f’diversi okkazzjonijiet
bhal Jum l-Omm u l-Milied kienet bdiet torganizza party ghat-tfal tal-iskola
Primarja tan-Nadur qrib il-Milied
, fejn kull tifel u tifla kien jinghata rigal minn
Santa Claus
, wara li kulhadd ikun kiel, xorob u ha gost ma' xi persunagg li kien
ikun mistieden biex izid mal-briju li jkun hemm.

Iżda l-ikbar impenn u forsi l-itwal wiehed hu dak tal-Parrocca. Ghal snin twal
kienet membru tal-Kunsill Parrokkjali, tal-Kumitat tal-Liturgija
, li ta'dan kienet
is-segretarja, u tal-Kumitat Kateketiku. Ghamlet uko11 xi zmien membru fil-
Kumitat tax-Xirka tal-Isern Mqaddes t'Alla. Hi kienet organista fil-knisja.

Bdiet
bil-Quddiesa tal-Hadd tad.9.30am li kienet taz-Zghazagh, izda ghal 30 snin giet
inkari
gata mill-quddiesa Konventwali, jigifieri l-quddiesa kantata ta1-8.30am
tal-Hdud u l-Fe
sti, kif ukoll f’diversi okkazzjonijiet ohra. FI-1971 meta twaqqaf
il-Kor Jubilate D
eo tal-parrocca giet avvicinata biex tidhol membru. Billi kienet
di
ga tmexxi l-Kor tal-Bands, ħajjret xi membri ohrajn u nghaqdet ma' dan il-
Kor fejn ghadha sal-lum.

Hi kienet tiehu hsieb tghallem l-innu ta' San Pietru Pawl, Divi Sovrani, lit-tfal
t
al-iskola biex ikantawh fuq il-palk mal-Banda waqt il-hrug tal-istatwa. Kienet
ukoll l-inizjattiva ta
ghha li tghallem innijiet religjuzi Iit-tfal biex jiehdu sehem
fil-purci
ssjoni tal-Girngha l-Kbira flimkien ma' membri tal-kor Jubilate Deo
bie
x ikantaw mal-banda. Dan baqghet taghmlu ghal bosta snin sakemrn ma
kienx izjed possibli li tiehu
sehem.

Ghal kwazi 40 sena, flimkien ma' zewg persuni ohra, kienet ta' kull gimgha
taghmel l-arrangamenti tal
-fjuri fil-knisja,kif ukoll tal-festa u okkazzjonijiet
ohra fosthom is-sepulkru u l-vari tal-Gimgha l-Kbira
.

Sfortunatament, kellha thalli l-attivitajiet u l-irnpenji kollha minhabba problemi
ta’ sahha
.

Kienet giet moghtija l-medalja tar-Raghaj it-Tajjeb minn Mons. Isqof Nikol
Cauchi bhala apprezzament ghax-xoghol siewi li kienet twettaq fil-parrocca.

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinMixxRSS Feed